Menu

Vedtægter

 • 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Boldklubben 1909, almindeligvis forkortet til B1909, med hjemsted i Odense.

Foreningen er stiftet den 14. september 1909 og har som formål at deltage i idrætsdiscipliner under Dansk Idrætsforbund. Foreningens afdelinger er tilsluttet de respektive specialforbund eller unioner under Dansk Idrætsforbund.

Klubbens spilledragter er rød bluse og hvide benklæder i de idrætsgrene, hvor det er muligt.

 

 • 2 Sekundære formål

Foreningens formål er at dyrke idræt, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i samfundet generelt og foreningen specifikt.

 

 • 3 Medlemskab

Foreningen består af aktive og passive medlemmer. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formål.

 

 • 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningen. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

 

 • 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.

 

 • 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer, opkrævningsform og spørgsmål om kontingentrestancer fastsættes af bestyrelsen.

 

 • 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

 • 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

 

 • 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. (*)

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag udleveres til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab ved generalforsamlingens start.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, pressen, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Der kan max stilles med en fuldmagt pr. stemme berettiget medlem.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

 • 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg.
 8. Bestyrelsen
 9. 2 interne revisorer
 10. 1 interne revisorsuppleanter
 11. Eventuelt
 • 11 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog kun et medlem. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

 • 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest seks uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

 • 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte og nedlægge nødvendige udvalg / afdelinger til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Ved nedlæggelse af en afdeling, kan denne dog forlange beslutningen udskudt til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der laves et referat af hvert møde. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og yderligere 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens næstformanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Formand, næstformand og kasserer vælges enkeltvis, medens bestyrelsesmedlemmer vælges i én valgrunde ved stemmeflerhed. (*)

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 9.

Ud over de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer kan bestyrelsen supplere med formændene for følgende afdelinger / udvalg i klubben:

 1. Seniorfodbold
 2. Ungdomsfodbold
 3. Tennis
 4. Old Boys

Til at varetage seniorfodboldens opgaver nedsættes et udvalg på mindst 3 medlemmer. Dette vælger selv formand, som repræsenterer udvalget evt. i klubbens bestyrelse.

Til at varetage ungdomsfodboldens opgaver nedsættes et udvalg på mindst 3 medlemmer. Dette vælger selv formand, som repræsenterer udvalget evt. i klubbens bestyrelse.

Hvert år udarbejder udvalgene i god tid budgetønsker for det kommende regnskabsår.

Valg til Old Boys afdelingen og Tennisafdelingen foretages på disse foreningers ordinære generalforsamlinger.

Alle kategorier af støtteforeninger skal godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan tildele et medlem klubbens æresemblem. Overrækkelsen foretages så vidt muligt på den årlige generalforsamling.

 

 • 14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal i god tid afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Regnskabet følger kalenderåret, og regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, som udpeges af bestyrelsen.

Bestyrelsen udarbejder hvert år inden generalforsamlingen budget for det kommende år. Ønsker fra de enkelte afdelinger / udvalg indhentes først.

Bestyrelsen skal godkende budgettet inden endelig godkendelse finder sted på den årlige generalforsamling.

 

 • 15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to interne revisorer og en revisor suppleant. Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 • 16 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden.

Alle udbetalinger godkendes af bestyrelsen. (*)

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens bestyrelse / medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

 • 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 • 18 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet indkaldes til en ny ekstraordinær generalsam-ling, som er beslutningsdygtig uanset antal af stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Forslaget kan kun vedtages, såfremt mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige / velgørende formål foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen 15. maj 2023.

Bestyrelsen

Formand
profilepic
Dennis Witek
Næstformand
profilepic
Christian Skov Frederiksen
Ungdomsformand
profilepic
Kasper H. Hansen
Sekretær
profilepic
Henning Brandt Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
ingen img
John Kurt Hansen
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Klaus Kokholm Pedersen
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Peder Damsted
Luk